در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر...