نگاهی به عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام (منتهی به ۴ مردادماه) از رشد اکثر قریب به اتفاق صندوق ها طی این مدت خبر می دهد که در این میان صندوق های عقیق، پویا، تجارت شخصی کاردان...