بعد از رالی اولیه سهم از محدوده ٢٢٠ الی ٢٧٠ تومان که آن را به عنوان موج a لیبل گذاری کردیم ، قیمت وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر قیمت به نظر در موج...