در هفته گذشته پتروشیمی شازند به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که سهم از سطوح ۶٨۵ تومان رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ٧۶٠ تومانی تجربه کرده و ١٠ درصدی بازدهی داده است ، اما توصیه می شود تا انتشار گزارش ٣ ماهه ، سهم را نگهداری کرده و پس از گزارش ٣ ماهه و با توجه به سود سازی در این گزارش اقدام به «سیو» سود نمائید...