افت و خیزهای قیمتی سهم را در بازه زمانی ٧ ماه اخیر داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت بصورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...