فرض کنید شرکت محصولی را به صورت نقد یا نسیه به فروش می رساند. اگر فروش محصول قطعیت یابد باید درآمد آن...