شرکت سیمان کردستان بزرگ‌ترین واحد صنعتی استان کردستان در شهرستان بیجار واقع شده است. در سال ١٣۶٨ در پی اندیشه خدمت به ‌منطقه محروم کردستان مقدمات اجرای کارخانه سیمان کردستان شکل گرفت و در سال ١٣۶٩ عملاً مقدمات اجرایی فراهم گردید و کارخانه سیمان کردستان در ....