به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل افزایش شدید نرخ فروش گوشت و افزایش اخیر قیمت شیر و وضعیت تکنیکالی صعودی در موقعیت کم ریسکی برای خرید قرار و سیگنال خرید صادر کرد