به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با رسیدن به سطوح حمایتی قوی با شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه سنگین پتانسیل نوسان خوبی را به دست داده است