هدف تکنیکالی سهم با هدف بنیادی در بازه زمانی عنوان شده همخوانی داشته و سهم می تواند قیمت های قبل از مجمع یعنی محدوده ٩٠٠ تومان را ببیند...