در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٢.۵ سال گذشته قیمت بین خطوط یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. در این بازه زمانی قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. اخیرا پس از...