در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه از اواخر سال ٩۶ تا اوایل مهر ماه سال ٩٧ قیمت در قالب یک زیگزاک از محدوده ١٢٠ تومان تا سطوح ٣۵٠ تومان پیش روی کرده است. کل این ساختار را می توان با W لیبل گذاری کرد. در ادامه موج X بصورت مثلث ظاهر شده و در یک بازه زمانی ۵ ماهه شاهد عقب نشینی قیمت تا سطوح ١٩٠ الی ٢٠٠ تومان بودیم...