این سهم احتمالا در گذر ناموفق از مقاومت مهم، در یک اصلاح و روند نزولی قرار خواهد گرفت با این حال بهتر است حد ضرر را تا سطح...