به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم ساختمانی با اصلاح قیمتی از سطوح ٢٠٠ تومان به سطوح قیمتی ١۵٠ تومان در کف حمایتی قرار گرفته و با توجه به اخبار و شایعات مثبتش توان برگشت و بازدهی قابل توجهی را دارد