پس از بازگشایی سهم در اواخر اردیبهشت ماه ، شاهد رشد مناسب قیمت در بازه زمانی ٢ ماهه بودیم. به گونه ای که اگر بخواهیم آخرین کف ثبت شده در نمودار تعدیل شده را ملاک قرار دهیم ، قیمت سهم یک رشد ١٠٠ درصد را تجربه کرد و به محدوده ٢٢٠ تومان رسید. در حال حاضر...