اواخر فرودین ماه بود که تحلیل سهم روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا قابل پیگیری است. حوالی ۵٣٠ تومان سهم برای خرید پیشنهاد شد و اشاره داشتیم که انتظار رسیدن قیمت تا محدوده ٨٢٠ تومان را داریم...