به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل اصلاح قیمتی عمیق به سطوح حمایتی رسیده و با ورود به موج صعودی جدید سیگنال خرید خوبی صادر کرد