به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم غذایی با تحول فروش همراه و این تحول فروش سبب سود سازی بالایی در سهم خواهد شد همین امر سبب صدور سیگنال خرید خوبی در این سهم غذایی شد