در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه پس از ثبت کف قیمتی ٢٧٨ تومان در دی ماه سال گذشته ، سهم وارد یک رالی صعودی شد. بررسی ریز موج های این بازه زمانی نشان می دهد که...