شرکت صنعتی مینو در سال ١٣۵١ به تصویب مجمع عمومی مؤسس در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و در سال ١٣٧٣ به شرکت سهامی عام تبدیل شد که در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می‌باشد. موضوع اصلی شرکت در زمینه تولید انواع ....