در سال ٩٧ شرکت صنعتی سپنتا با سرمایه ۵۴١٧٣ میلیون ریال برای هر سهم خود سود خالص ٢٠٠٨ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ١٠٨۶ ریال سال ٩۶ افزایش ٨۵ درصدی را نشان می‌دهد. از دلایل این افزایش در سود در سال ٩٧ را می‌توان