در نمودار روزانه و تعدیل شده ، نوسانات قیمتی سهم از اوایل بهمن ماه سال گذشته تا کنون تحت تاثیر خط روند صعودی قرار داشته است و هر بار قیمت به این محدوده حمایتی نزدیک شده با افزایش تقاضا و رشد قیمتی مواجه شده است. اکنون پس از ثبت سقف قیمتی ٧٠٠ تومان قیمت با ...