شرکت با سرمایه ٧۵ میلیارد ریال برای هر سهم خود سود خالص ٣٣٣ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سال مالی قبل تنها ٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این در حالی است که با افزایش ۵٧ درصدی در درآمدهای عملیاتی در سال ٩٧ .....