نماد بانک پارسیان در تایم فریم هفتگی و در نمودار تعدیل شده، پس از آخرین برخورد به خط روند بلند مدت خود (حدود ١٠ ساله) موج انگیزشی قوی را شروع کرده... در کوتاه مدت همچنان سطوح مقاومتی ٢۶٠ تا ٢٧٠ تومان به عنوان سطوح مقاومتی محکم پیشروی نماد بانک پارسیان محسوب می گردند و افزایش حجم بالای دادوستدها و قدرت نمایی هیجانی فروشندگان امری طبیعی خواهد بود...

بورس 24 : نماد بانک پارسیان در تایم فریم هفتگی و در نمودار تعدیل شده، پس از آخرین برخورد به خط روند بلند مدت خود (حدود 10 ساله) موج انگیزشی قوی را شروع کرده ( موج 3) که با گذر از سطوح مقاومتی 165 تا 175 تومان، پایان روند نزولی چند ساله و تشکیل واگرایی مثبت، پتانسیل گذر از سقف تاریخی 270 تومان را فراهم کرده است.

انتظارمی رود نماد «وپارس»پس از گذر از سقف مذکور با ایجاد سقف های جدید، به اهداف میان مدتی 305، 360 و 430 تومان دست یابد.

لازم به ذکر است در کوتاه مدت همچنان سطوح مقاومتی 260 تا 270 تومان به عنوان سطوح مقاومتی محکم پیشروی نماد بانک پارسیان محسوب می گردند و افزایش حجم بالای دادوستدها و قدرت نمایی هیجانی فروشندگان امری طبیعی خواهد بود.