آنالیز نوسانات قیمتی سهم در ۴ سال اخیر تداعی کننده ساختار اصلاحی مرکب است. در قالب الگوی زیگزاگ ابتدا قیمت از محدوده ١۴٠ الی ٩۵٠ تومان رشد داشته است. سپس با ساختار اصلاحی ...