همچنین برای سایر شرکت ها در بورس کالا با نرخ مصوب در آن بازار صورت می گیرد. اعمال تخفیفات و نرخ های پایین تر موجب کاهش حاشیه سود شرکت از بابت فروش داخلی شده است اما سود عملیاتی شرکت از محل صادرات ...