در نمودار تعدیل شده و در مقیاس هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم تحت تاثیر یک کانال صعودی قرار داشته و شاهد نوسانات ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال بودیم. پس از ثبت سقف قیمتی...