واقعیت های اقتصادی نشان می دهد شرایط رضایت بخش نیست اما شاهد رشد مداوم شاخص های مالی هستیم. عده ای از سرمایه گذاران معتقدند شرایط نمی تواند خطرناک شود اما درباره صحت این دیدگاه ..