طی معاملات امروز ، شاهد نوسانات زیادی در روند معاملات بودیم به‌گونه‌ای که جهت شاخص چندین بار عوض شد که بیشترین مقدار شاخص ٢۴۶۵۶۵.٠٧ واحد و کمترین مقدار آن ٢۴۵٧٢٩.٨٧٣ واحد ثبت شده است...