حدود نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام (٢٩ صندوق) توانستند هفته منتهی به ١۴ تیرماه را با کسب بازدهی بیش از بازده بازار پشت سر گذارند که دراین میان عملکرد صندوق های نقش حهان، فیروزه موفقیت...