شرکت در سه ماهه به سود ۵٠ تومانی رسیده است. برای کل سال گمانه زنی تحلیلی سود ٢٠٠ تومانی مطرح می باشد که اهداف صعودی خوبی را در پیش روی سهم گشوده است...