به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم غذایی به واسطه پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و سرمایه اندک و حجم فروش بالا در کنار وضعیت تکنیکالی مناسب سیگنال خرید صادر کرد