در سبد سهام پیشنهادی موتورسازان تراکتورسازی به عنوان سهام کم ریسک معرفی شد که بازدهی دو رقمی خوبی را به ثبت رساند. همچنین بیمه آسیا ٢۴۵ تومانی ، هم اکنون در محدوده قیمتی ٢۶٠ تومان قرار دارد... در نماد خاک چینی ایران هم که به عنوان پیشنهاد پرریسک و در نرخ ٢١۵٠ تومان معرفی شده بود ، سهم در قیمت های ٢۶٠٠ تومان با صف خرید و بازدهی خوبی همراه شده است...