فردا روزی بسیار مهم در اقتصاد جهان است زیرا ترامپ و رییس جمهوری چین دیدار خواهند کرد و مشخص نیست مذاکرات دو طرف به چه نتیجه ای خواهد رسید. کارشناسان توصیه هایی به سرمایه گذاران کرده اند و ..