در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٧ ماه گذشته ، قیمت نوسانات منظمی را تجربه کرده است. طی بازه زمانی مذکور ارزش هر سهم شرکت به صورت متناوب بین خطوط کف و سقف یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است...