در صورت رشد تا این سطوح برای اهداف بلند تر نمودار بروز خواهد شد...