طی یک ماهه خرداد نیز در حالی بازدهی شاخص به ٩.٢ درصد رسید، صندوق هایی همچون سهام بزرگ کاردان، دماسنج، بورسیران، سرمایه دنیا، بانک خاورمیانه...