برآورد حاصل از فروش و بهای تمام شده در یک وضعیت منطقی برای سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ٩٨ مطابق نمودار را تشریح و تحلیل نمود ...