به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، غچین به واسطه جهش نرخ های فروش و افزایش سرمایه از سود انباشته و اجرای طرح های توسعه ای با تارگت های بالا سیگنال خرید صادر کرد