به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ویتانا به دلیل افتتاح ٧ خط تولید جدید و شایعه خرید یک شرکت بیسکوییت سازی جدید و انتقال به بازار دوم فرابورس اهداف صعودی قوی با ریسک کم را داراست

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

ویتانا(غویتا)

1120

1500

2000

1080

1000

کم ریسک

میان مدت

سهم به دلیل افتتاح 7 خط تولید جدید و شایعه خرید یک شرکت بیسکوییت سازی جدید و انتقال به بازار دوم فرابورس اهداف صعودی قوی با ریسک کم را داراست