در هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که پس از نوسانات مثبت هم اکنون در سطوح پیشنهادی قرار دارد و توصیه به نگهداری آن می شود.همچنین «تاصیکو» در قیمت های معرفی شده با نوسانات مثبت همراه شده و سهم در بازه زمانی عنوان شده با ریسک کم به هدف خود خواهد رسید... هر چند به نظر می رسد بازار در حال «پی بر ای» گرفتن است و همچنان جای رشد دارد ، لکن با توجه به متغیرهای غیراقتصادی و برون زا لازم است سرمایه گذاران بازار سهام احتیاط را دستور کار خود قرار دهند و بخشی از دارایی خود را در ابزارهای مالی بدون ریسک سرمایه گذاری کنند...