افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ٩٧ باعث افزایش در نرخ محصولات گروه فلزات اساسی شد ولی طی این افزایش در نرخ محصولات روند افزایش ارزش سهام شرکت‌های این گروه روند یکسانی را طی نکرده است. در این گزارش به بررسی کلی از فعالیت شرکت زرین معدن آسیا تحت نماد فزرین پرداخته‌شده است...