در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر ، قیمت سهم به طور ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در روزهای اخیر پس از ...