در حال حاضر رنج قیمتی ۵٣٠ - ۵۴٠ تومان مهمترین سطح حمایتی پیش روی قیمت است و انتظار می رود با رسیدن به این ناحیه شاهد افزایش تقاضا و روان شدن معاملات نماد باشیم...