نگاهی به شرایط بنیادی برترین های ارتبـاطات در دنیا نشان می دهد که نسبت قیمت به درآمد هرسهم به طور متوسط در محدوده ١۴.١ قرار دارد و قیمت به فروش نیز به طور متوسط ...