به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، مخابرات با رسیدن به حمایت قوی خود با اهداف ذکر شده سیگنال تکنیکالی خوبی صادر کرد