به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم خودرویی توان یک نوسان ١٠ تا ٢٠ درصدی را داشته و از دید تکنیکالی در سطوح حمایتی قرار و موقعیت خرید ایجاد کرد