از منظر تغییر در تولید یا هزینه های عملیاتی تقریبا یک روند با ثبات را می توان مفروض دانست با این حال در سال ٩٧ با وجود افزایش نرخ های فروش...