در این نوشتار به بررسی بازار امروز و به دنبال آن جهتی که بازار فردا خواهد گرفت، پرداخته ایم.... این موضوع که آیا بازار فردا فرصت مناسبی برای خرید، فروش یا نگهداری است بررسی شده است...