سرمایه گذاران در بازارهای مختلف معتقدند به دلایل گوناگون شرایط بهتر خواهد شد و این باور سبب رشد شاخص ها و قیمت برخی مواد خام شده است. در هفته پیش رو ممکن است اشتباه بودن این باور ..